*** U-12 Poule 1 ***
WEEK: 5 Wnr

544 2-2-2018
H.B.V. 4 -
SPARRENBURG B.V. 9 -

545 3-2-2018
MAASSHUTTLES B.C. DE 5 -
BC Slamis '67 1 -
WEEK: 6 Wnr

589 6-2-2018
BC Slamis '67 1 -
H.B.V. 4 -

590 10-2-2018
SPARRENBURG B.V. 9 -
MAASSHUTTLES B.C. DE 5 -
WEEK: 8 Wnr

634 20-2-2018
BC Slamis '67 1 -
SPARRENBURG B.V. 9 -

635 23-2-2018
H.B.V. 4 -
MAASSHUTTLES B.C. DE 5 -
WEEK: 9 Wnr

680 3-3-2018
SPARRENBURG B.V. 9 -
BC Slamis '67 1 -

681 3-3-2018
MAASSHUTTLES B.C. DE 5 -
H.B.V. 4 -
WEEK: 11 Wnr

738 16-3-2018
H.B.V. 4 -
BC Slamis '67 1 -

739 17-3-2018
MAASSHUTTLES B.C. DE 5 -
SPARRENBURG B.V. 9 -
WEEK: 12 Wnr

785 20-3-2018
BC Slamis '67 1 -
MAASSHUTTLES B.C. DE 5 -

786 24-3-2018
SPARRENBURG B.V. 9 -
H.B.V. 4 -
WEEK: 13 Wnr

833 30-3-2018
H.B.V. 4 -
SPARRENBURG B.V. 9 -

834 31-3-2018
MAASSHUTTLES B.C. DE 5 -
BC Slamis '67 1 -
WEEK: 16 Wnr

926 17-4-2018
BC Slamis '67 1 -
SPARRENBURG B.V. 9 -

927 20-4-2018
H.B.V. 4 -
MAASSHUTTLES B.C. DE 5 -
WEEK: 20 Wnr

972 15-5-2018
BC Slamis '67 1 -
H.B.V. 4 -

973 19-5-2018
SPARRENBURG B.V. 9 -
MAASSHUTTLES B.C. DE 5 -